Zasady przetwarzania danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie). Użyte w art.4 Rozporządzenia definicje stosuje się na potrzeby niniejszej informacji.

1. Administrator danych osobowych​ 
Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest ASEKOL PL Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146 Warszawa) przy ul. 17 stycznia nr 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523213, NIP 937-267-16-98, nr BDO 000006411, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000,00 PLN.  

2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:
​a.   art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy a także dochodzenia roszczeń z umowy.
b.   art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu przez Administratora obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym,
c.   art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków związanych ze składaniem raportów oraz sprawozdań z wykonywanej działalności gospodarczej do urzędów administracji publicznej,
​d.   art.6 ust.1 pkt.f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegającego na tworzeniu raportów, statystyk, archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, a także w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji, w tym informacji handlowych.

3. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych osób, których dane dotyczą są następujące kategorie podmiotów:
a.   uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
b.   podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora usługi, a w szczególności informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne, doradcze, konsultingowe, statystyczne, transportowe, marketingowe.
c.   organa (urzędy) administracji publicznej,
d.   podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
e.   podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez następujące okresy:
a.   W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2a, przez okres trwania umowy oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.
b.   W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2b przez okres do upływu przedawnienia zobowiązań lub obowiązków publiczno-prawnych Administratora, w tym podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, statystycznych.
c.   W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2c przez okres, w którym Administrator będzie prawnie zobowiązany do składania raportów lub sprawozdań do organów administracji rządowej i samorządowej oraz do ich archiwizowania,
d.   W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2d, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych.

5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
a.   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-20,22 Rozporządzenia).
b.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21 Rozporządzenia).
c.   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. Wymóg podania danych osobowych
a.   W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach o których mowa w pkt.2 a-c, podanie danych osobowych jest wymogiem zarówno ustawowym jak i umownym. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych.
b.   W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach o których mowa w pkt.2 d, podanie danych osobowych nie jest wymogiem zarówno ustawowym jak i umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie nie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do podania danych osobowych.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie wykorzystuje profilowania.

8. Inspektor Ochrony Danych
​Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: rodo@asekol.pl.
 

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: kontakt@asekol.pl

Ochrona danych osobowych