Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ASEKOL PL

I WSTĘP

 1. Niniejszy dokument pod nazwą „Polityka Prywatności”, opisuje czynności podejmowane przez spółkę działającą pod firmą ASEKOL PL Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146 Warszawa) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523213, nr BDO 000006411 (dalej Spółka lub ASEKOL), wobec osób fizycznych korzystających z usług Spółki oraz osób fizycznych kontaktujących się z ASEKOL lub korzystających z serwisu internetowego ASEKOL (Klienci), w celu zapewnienia prywatności tych osób.
 2. Niniejszy dokument dotyczący ochrony prywatności ma na celu przedstawienie sposobu, w jaki Spółka wykorzystuje gromadzone informacje na temat Klientów.
 3. Polityka Prywatności ma zastosowanie do usług zarządzania procesami gospodarki odpadami w szczególności związanych z realizacją obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895)), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 521), a także znajduje zastosowanie do stron internetowych lub aplikacji internetowych ASEKOL (Usługi), które odnoszą się do lub łączą się z informacjami prywatnymi Klientów i będzie miała zastosowanie bez względu na to, czy Klient korzysta z Usług za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia końcowego, czy też informacje prywatne przekazywane są przez Klienta w bezpośrednim kontakcie z ASEKOL.
 4. Serwisy Internetowe ASEKOL, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności dostępne są pod adresami www.asekol.pl, https://as-is.pl/, www.elektrosegregacja.pl, https://minicrm.pl/ (dalej Serwisy).
 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej. Dostępne są także na stronie https://www.asekol.pl/asekol/strefa-klienta/rodo/.

II KOMUNIKACJA I INFORMACJA

 1. W przypadku kontaktu z ASEKOL za pośrednictwem Serwisów, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, telefonu lub osobiście, Spółka może poprosić o podanie niektórych danych Klientów, takich jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące kontaktu. Może wówczas gromadzić te informacje w celu analizy rodzaju wykonanych lub oczekiwanych Usług lub jako czynności przygotowawcze przed zawarciem umowy, w szczególności w celu przedstawienia oferty na Usługi.
 2. Spółka może również tworzyć dzienniki/raporty przydatne do diagnozowania jakości wykonywanych Usług lub preferencji Klientów. Jednocześnie informacje te mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia wsparcia Klienta i analizy ewentualnych reklamacji, co do świadczonych Usług. Może także korzystać z informacji prywatnych w celach szkoleniowych oraz podczas procedury rozpatrywania reklamacji, a także w celu zapoznania się z wszelkimi informacjami przekazanymi przez Klientów w odpowiedzi na dobrowolną(e) ankietę(y). Korzystanie przez ASEKOL z informacji prywatnych nie jest tożsame z korzystaniem z danych osobowych Klientów. Dostęp do danych osobowych Klientów mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Spółki na podstawie pisemnego upoważnienia i tylko w zakresie wykonywanych obowiązków.
 3. ASEKOL może nawiązać kontakt z Klientem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Serwisy, aby zapewnić niezbędną pomoc lub wsparcie, którego potrzebuje lub o które prosi Klient.
 4. ASEKOL może również rejestrować i odsłuchiwać prowadzone przez Klientów rozmowy z przedstawicielami Spółki (gdy Klienci kontaktują się telefonicznie).
 5. Rejestrowanie i odsłuchiwanie rozmów z Klientami będzie miało miejsce jedynie wówczas, gdy będzie to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa i Klienci zawsze będą o tym fakcie poinformowani najpóźniej na początku trwania danej rozmowy. Jednakże, gdy Klient odmówi zgody na rejestrację rozmowy mimo, iż ASEKOL będzie miała prawo zażądać podania stosownych informacji od Klienta oraz dokonać rejestracji transmisji, wówczas połączenie może zostać zakończone.
 6. Spółka może gromadzić informacje o korzystaniu przez Klientów z Usług za pomocą oprogramowania zainstalowanego w Serwisach, bądź informacje o korzystaniu z aplikacji internetowych wykorzystywanych za pośrednictwem Serwisów. Wówczas mogą to być informacje takie jak czas, długość lub częstotliwość okresu korzystania przez Klienta z Usługi, wyszukiwane zapytania wprowadzane za pośrednictwem Usług oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie (Sekcja IV poniżej), które zostały umieszczone na urządzeniu Klienta (takim jak komputer osobisty, telefon komórkowy lub tablet) lub w aplikacjach Serwisów.
 7. Oprogramowanie zainstalowane w Serwisach służy również do wymiany danych, informacji i dokumentów pomiędzy Klientami i ASEKOL, jednakże za treść, kompletność, spójność i prawdziwość tych danych, informacji i dokumentów wprowadzanych poprzez Serwisy przez Klienta odpowiada Klient, a ASEKOL jest zwolniony z obowiązku ich weryfikacji i nie jest zobowiązany powiadomić Klienta o dostrzeżonych błędach lub nieprawidłowościach.
 8. Spółka może otrzymać również informację na temat Klientów z publicznie dostępnych źródeł, pod warunkiem, że otrzymywanie takich informacji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; dane te mogą być łączone z innymi informacjami otrzymywanymi od Klienta lub o Kliencie.
 9. Informacje prywatne Klientów, w których posiadanie zgodnie z prawem weszła Spółka mogą być wykorzystanie (z zastrzeżeniem, że nie muszą) łącznie lub pojedynczo lub w innych konfiguracjach w następujący sposób:
  1. w celu świadczenia Usług bądź realizacji ich konkretnych funkcji, wskazanych przez Klienta, w szczególności w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z Klientem lub w prawnie uzasadnionym celu lub w celu wykonania obowiązku prawnego powiązanego z taką umową albo przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia;
  2. w celu uzyskania opinii lub uwag na temat Usług lub w celu przeprowadzania ankiet;
  3. w celu dopasowania treści do potrzeb Klienta i formułowania rekomendacji w oparciu o dotychczasowe działania Klienta w ramach Usług lub umowy;
  4. w celu skutecznego ukierunkowania Usług, treści Serwisu, rekomendacji lub reklamy Usług i komunikatów;
  5. w celach reklamowych, takich jak dostarczanie Klientom newsletterów oraz innych komunikatów za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu i/lub wiadomości tekstowych (SMS) lecz tylko jeżeli Klient wyraził na powyższe wyraźną i świadomą zgodę lub jeżeli ASEKOL jest do tego uprawniony na innej, niebudzącej wątpliwości podstawie prawnej;
  6. w celu oceny i analizy rynku, Klientów, konkurencji oraz innych powiązanych lub zamiennych usług, w tym do zasięgania opinii na temat Usług oraz przeprowadzania ankiet wśród Klientów;
  7. w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk dotyczących korzystania z Usług, struktury Klientów lub preferencji Klientów, które jednakże nie będą wykonywane w sposób zautomatyzowany. Te zanonimizowane dane mogą być udostępniane osobom trzecim;
  8. w celu rozwijania nowych i udoskonalania istniejących Usług, rekomendacji, reklam i innych form komunikacji, a także uzyskania bardziej szczegółowej wiedzy na temat preferencji Klienta;
  9. w celu obsługi i wsparcia Klienta w odniesieniu do Usług, także o charakterze aktywnego kontaktu lub komunikacji ze strony ASEKOL, bądź obsługi wszelkich innych zapytań dotyczących obsługi Klienta, np.: rozpatrywanie reklamacji;
  10. w celu monitorowania działalności i prowadzenia ewidencji wewnętrznej Spółki, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą Polityką Prywatności oraz innymi regulacjami, które dotyczą lub są stosowane przez lub wobec Klientów;
  11. w celu zapewnienia ochrony Klientom, aby zapobiegać próbom dopuszczenia się oszustwa wobec Klientów korzystających z Usług ASEKOL, co jednakże nie oznacza zobowiązania Spółki do skutecznego zapewnienia takiej ochrony;
  12. w celu zapewnienia i zachowania bezpieczeństwa Usług, w szczególności zapobieganie atakom na Serwisy, inne systemy lub sieci teleinformatyczne;
  13. w celu ochrony praw lub własności Spółki, w tym realizacji jakichkolwiek warunków lub umów regulujących korzystanie z Usług Spółki;
  14. w celu przestrzegania zobowiązań prawnych wynikających z przepisów prawa Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
  15. w celu szkolenia personelu i zapewniania jakości, w szczególności w odniesieniu do obsługi Klienta;
  16. w celu komunikowania się z Klientami, w tym w sprawach związanych z Usługami lub transakcjami finansowymi lub ofertami Usług;
  17. w innych celach, jeżeli istnieje podstawa prawna, zgodnie z którą Spółka może korzystać z takich informacji.
 10. Jeżeli wykorzystanie informacji prywatnych Klientów wymagać będzie uzyskania uprzedniej zgody Klienta lub wymagać będzie od ASEKOL powiadomienia Klienta o takim wykorzystaniu z podaniem szczegółowych informacji o zakresie określonym przepisami prawa, Spółka wypełni te obowiązki zanim skorzysta z danych prywatnych Klienta i tylko pod takimi warunkami, chyba że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub przepisów prawa Unii Europejskiej będzie uprawniona do wykorzystania informacji prywatnych bez uprzedniej zgody lub powiadomienia Klienta.

III PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie). Użyte w art.4 Rozporządzenia definicje stosuje się na potrzeby niniejszej informacji.

1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest ASEKOL

2 Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:

 1. art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu przez nią wskazanym;
 2. art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w tym podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz świadczenia Usług, a także dochodzenia roszczeń z umowy;
 3. art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ASEKOL polegającego na wypełnieniu przez ASEKOL obowiązków pracodawcy oraz innych obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym, którego stroną jest ASEKOL;
 4. art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia - w celu wypełnienia przez ASEKOL obowiązków związanych ze składaniem raportów oraz sprawozdań lub innych dokumentów z wykonywanej działalności gospodarczej do urzędów administracji publicznej;
 5. art.6 ust.1 lit.f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ASEKOL polegających na obsłudze Klientów, marketingu własnych produktów, tworzeniu raportów, statystyk, archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez ASEKOL działalnością gospodarczą.

​3 Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych osób, których dane dotyczą są następujące kategorie podmiotów:

 1. uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy ASEKOL;
 2. podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz ASEKOL usługi, w szczególności informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne, doradcze, konsultingowe, statystyczne, transportowe;
 3. urzędy administracji publicznej;
 4. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez ASEKOL będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2a, przez okres na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres w jakim cel przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, pozostaje aktualny.
 2. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2b, przez okres trwania umowy oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.
 3. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2c przez okres do upływu przedawnienia zobowiązań publiczno-prawnych ASEKOL, w tym podatkowych lub ubezpieczeniowych lub do upływu terminów archiwizowania dokumentów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2d przez okres, w którym ASEKOL będzie prawnie zobowiązany do składania raportów, sprawozdań lub innych dokumentów do organów administracji rządowej i samorządowej a także przez okres, w jakim ASEKOL jest zobowiązany do przechowywania tych raportów, sprawozdań lub dokumentów, jednakże nie krócej niż przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone.
 5. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2e, przez okres do 10 lat od momentu uzyskania dostępu do danych osobowych.

5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-20,22 Rozporządzenia).
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit.f.
 3. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, ASEKOL nie wolno będzie przetwarzać już tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21 Rozporządzenia).
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6 Wymóg podania danych osobowych

 1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadku o których mowa w pkt.2a podanie danych osobowych, jest dobrowolne i zależne wyłącznie od osoby, której dane dotyczą. Jednakże niepodanie tych danych może spowodować, iż ASEKOL nie podejmie czynności leżących w interesie osoby, której dane dotyczą.
 2. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, o których mowa w pkt.2, podanie danych osobowych jest wymogiem zarówno ustawowym jak i umownym. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych.
 3. Informacje odnoście plików „cookie” znajdują się w Sekcji IV poniżej.

7 Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

ASEKOL nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) („EOG”). W przypadku, gdy ASEKOL zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ASEKOL nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie wykorzystuje profilowania.

9 Inspektor Ochrony Danych

W ramach organizacji ASEKOL nie działa Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres poczty internetowej: [email protected].

IV POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. ASEKOL stosuje zestaw praktyk i procedur związanych z tzw. plikami cookie („ciasteczkami”) i ich wykorzystaniem.
 2. Bez umieszczania niektórych plików cookie w urządzeniu Klienta ASEKOL nie może zaoferować wszystkich funkcjonalności Serwisów.
 3. Klienci ASEKOL mogą uniknąć wszystkich lub niektórych plików cookie poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookie lub wyłączenie obsługi tych plików przez przeglądarkę.
 4. Jeżeli Klient będzie korzystał z Serwisu bez zmiany ustawień, ASEKOL przyjmie założenie, że Klient akceptuje zamieszczanie i korzystanie z plików cookie opisane w niniejszej sekcji.
 5. Uzyskane pliki cookie nie są powiązane z informacjami prywatnymi. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer identyfikujący konkretne urządzenie.
 6. Pliki cookie używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 7. Mając powyższe na uwadze ASEKOL wyjaśnia działania związane ze stosowaniem plików cookie:
  1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla Klienta. Mogą być również używane w celach reklamowych.
  2. Własne pliki cookie (pliki cookie ASEKOL) mogą być zamieszczane na urządzeniach Klientów za pośrednictwem Serwisów. Serwisy mogą wysyłać pliki cookie na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, a w szczególności:
   1. umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Serwisów na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
   2. uproszczenie korzystania z Serwisów,
   3. monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Serwisów,
   4. przesyłanie reklam dostosowanych do zainteresowań i potrzeb Klientów.
  3. Serwis może umieszczać w urządzeniach Klientów zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Pliki cookie trwałe mają charakter permanentny tj. utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do Serwisów.
  4. ASEKOL dokłada starań, aby korzystanie z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Każdy Klient ma możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, można rozróżnić kilka metod kontroli;
   1. akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
   2. akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
   3. akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
   4. odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ASEKOL według wyłącznego, własnego uznania przygotowuje i opracowuje różne rodzaje danych i statystyk – anonimowe, zbiorcze lub ogólne. Dane te są anonimowe, co oznacza, że w żaden sposób nie można na ich podstawie zidentyfikować Klienta. Wówczas Spółka traci możliwość identyfikacji takich informacji jako prywatnych danych Klientów. Takie zanonimizowane opracowania mogą być udostępniane osobom trzecim.
 2. Spółka może w dowolnej chwili zmienić w całości lub w części niniejszą Politykę Prywatności.
 3. Niniejszy dokument stanowi wyraz przekonania ASEKOL co do ochrony prywatności Klientów, jednakże nie stanowi zobowiązania lub przyrzeczenia wobec Klientów lub osób trzecich a także gwarancji.
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych