Dyrektywa RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) określa warunki wprowadzenia sprzętu elektronicznego na rynek z punktu widzenia zawartości zakazanych substancji.

Substancje objęte ograniczeniem

Państwa członkowskie zapewniają, by wprowadzony do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEiE), włącznie z przewodami i częściami zamiennymi służącymi do jego naprawy lub ponownego użycia, aktualizacji jego funkcjonalności lub zwiększenia jego możliwości, nie zawierał następujących substancji (maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych):

 • Ołów (0,1%)
 • Rtęć (0,1%)
 • Kadm (0,01%)
 • Sześciowartościowy chrom (0,1%)
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1%)

W zakresie wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli ograniczenie stosuje się do:​

 1. Wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzanych do obrotu od dnia 22 lipca 2014 r.
 2. Wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzanych do obrotu od dnia 22 lipca 2016 r.
 3. Przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu od dnia 22 lipca 2017 r.

Przepisów nie stosuje się do przewodów lub części zamiennych służących do naprawy, ponownego użycia, modernizacji lub zwiększenia funkcjonalności następującego sprzętu:

 1. SEiE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.
 2. Urządzeń medycznych wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.
 3. Urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r.
 4. Przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.
 5. Przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych