Ustawodawstwo w zakresie Sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Największe znaczenie dla sposobu gospodarowania odpadami w Polsce mają:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
Ustawa o odpadach, które zgodnie z prawem Unii Europejskiej określają:

  • Zasady zapobiegania powstawaniu i sposoby gospodarowania odpadami z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego, ochrony życia i zdrowia ludzi oraz trwałego rozwoju,
  • Prawa i obowiązki podmiotów i osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami,
  • Nadzór organów administracji samorządowej i państwowej.

Prawa i obowiązki wszystkich podmiotów względem sprzętu elektrycznego i elektronicznego definiuje Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która określa:

  • Zasady wprowadzania do obrotu, oznaczania oraz utylizacji eletrosprzetów,
  • Prawa i obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu, użytkujących, zbierających oraz przetwarzających elektrosprzet,.

Prawa i obowiązki wszystkich podmiotów względem bateri i akumulatorów definiuje Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach, która określa:

  • Zasady wprowadzania do obrotu, oznaczania oraz utylizacji baterii i akumulatorów,
  • Prawa i obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu, użytkujących, zbierających oraz przetwarzających baterie i akumulatory.

Poniżej znajdują się pełne treści ustaw:

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych