Definicje elektrosprzetu i wprowadzającego

Elektrosprzęt

Sprzęt podlegający ustawie to urządzenie, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. Przykładowe sprzęty zostały wymienione w załącznikach do ustawy.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  • sprzętu służącego ochronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do celów wojskowych
  • odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908)
  • sprzętu będącego częścią składową urządzenia, które nie jest sprzętem w rozumieniu przepisów ustawy

Wprowadzenie sprzętu do obrotu to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu używania lub dystrybucji.

Wprowadzający

Bez względu na sposób sprzedaży (włącznie ze sprzedażą przez internet) każda osoba fizyczna oraz osoba prawna, która dokonuje którejkolwiek z poniższych czynności jest zgodnie z definicją wprowadzającym sprzęt do obrotu

  • produkuje i wprowadza elektrosprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem
  • wprowadza elektrosprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę
  • importuje elektrosprzęt, bądź dokonuje wewnątrzwspólnowtowego nabycia (z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania)

Ustawodastwo reguluje również skutki prawne i kary dalszej odsprzedaży elektrosprzętu, niepochodzącego od producenta/importera (lub jego upoważnionego przedstawiciela w przypadku zagranicznych producentów nieposiadających oddziału w Polsce), wpisanego do rejestru BDO prowadzonego przez Urzedy Marszałkowskie. Każdy, kto sprzedaje takie urządzenia, ponosi taką samą odpowiedzialność, jak niezarejestrowany producent/importer.​

W interesie sprzedającego jest sprawdzić, czy dany producent, importer lub upoważniony przedstawiciel w sposób właściwy wypełnia wszystkie zobowiązania związane z wprowadzeniem na rynek.

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych