Baterie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach wprowadza tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producenta. W praktyce oznacza to, że jest on zobowiązany do organizowania i finansowania zbiórki i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, osiągnięcia odpowiednich poziomów zbiórki oraz prowadzenia kampanii edukacyjnych. Obowiązki te może wypełniać sam lub za pośrednictwem Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Asekol PL.

Wprowadzający baterie i akumulatory jest zobowiązany do:

  • Uzyskania wpisu do rejestru GIOŚ
  • Organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów
  • Zawarcia umowy ze zbierającym oraz prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów
  • Osiągania wymaganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów
  • Organizowania i finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, wraz ze złożeniem sprawozdania do Marszałka Województwa
  • Sporządzania i przedkładania Marszałkowi Województwa rocznych sprawozdań o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie i akumulatory oraz wykazem zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z którymi została zawarta umowa, a także o wysokości należnej opłaty produktowej,
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych