Elektrosprzęt

Wprowadzający, przed pierwszym wprowadzeniem sprzętów objętych ustawą ma obowiązek uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez GIOŚ.

Obowiązki wprowadzających:

 • Wpis do rejestru GIOŚ wraz z opłatami rejestracyjną oraz rocznymi.
 • Umieszczanie numeru rejestrowego na wszystkich wystawianych przez siebie fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej związanej z wprowadzeniem sprzętów do obrotu.
 • Informowanie użytkowników wprowadzanego przez siebie sprzętu o obowiązku selektywnego zbierania zużytego sprzętu.
 • Informowanie o systemie zbierania zużytego sprzętu.
 • Oznakowanie wprowadzanego sprzętu symbolem przekreślonego kosza, co oznacza zakaz wyrzucania danego sprzętu do zwykłego kosza.
 • Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
 • Sporządzanie i przedstawianie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska regularnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu.
 • Przekazywanie sprzedawcom, zarówno detalicznym jak i hurtowym, informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami KGO.
 • Opracowanie informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu.
 • Zorganizowanie i sfinansowanie odbierania ZSEE od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzanie, odzysk, recykling oraz unieszkodliwianie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
 • Osiąganie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
 • Sporządzanie i przedkładanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdań o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu.
 • Zawarcie umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie odpowiedniej masy zebranego zużytego sprzętu.
Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: kontakt@asekol.pl

Ochrona danych osobowych