FAQ

Gdzie można oddać stary sprzęt elektroniczny?

Sprzedawcy, zarówno detaliczni jak i hurtowi, sprzedając sprzęt elektryczny lub elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych mają obowiązek nieodpłatnie przyjąć od swojego klienta zużyty sprzęt, który jest tego samego rodzaju. Jeśli chodzi o ilość – jest ona określona jako nie większa niż sprzedawany nowy sprzęt (stosunek 1:1 tj. zużyta suszarka za nową suszarkę, zużyty telewizor za nowy telewizor). 

W pozostałych przypadkach zużyte elektrosprzęty można oddać do gminnych punktów zbierania zużytego sprzętu ZSEE tj. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda gmina ma obowiązek informowania mieszkańców o znajdujących się na jej terenie podmiotach prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu oraz adresach prowadzonych przez nie punktów zbierania elektrosprzętu. Informację taką gmina powinna umieścić na swojej stronie internetowej lub przekazać w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. wywieszając informację w gablotach informacyjnych danego urzędu.

W niektórych miastach prowadzone są mobilne zbiórki ZSEE – informacje o nich umieszczane są na stronach internetowych gmin, w lokalnej prasie, w lokalnych internetowych serwisach informacyjnych oraz na stronach przedsiębiorstw prowadzących takie zbiórki. 


Czy obowiązek przyjęcia zużytego produktu w chwili zakupu dotyczy również sklepów internetowych?

Jak najbardziej, sklepy internetowe są również objęte obowiązkiem przyjęcia zużytego sprzętu. Trudność w realizacji polega na tym, że towar dostarczany jest przez wynajętą firmę transportową. Dlatego sklepy internetowe powinny w jasny sposób wskazać klientom sposób odesłania im sprzętu transportem powrotnym, lub wskazać miejsce gdzie taki sprzęt mogą oni dostarczyć.


Co oznaczają skróty WEEE oraz ZSEiE?

WEEE –  od angielskiego  Waste of Electrical and Electronic Equipment, w języku polskim oznacza  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

ZSEiE- to polski odpowiednik skrótu WEEE, oznaczający również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 


Czy recykling elektrośmieci jest pod względem ekologicznym i energetycznym bardziej wymagający, niż jego spalenie czy składowanie?

To prawda, że wysypiska oraz spalarnie podlegają pod bardzo restrykcyjne normy ekologiczne, w związku z tym uwolnienie substancji trujących do powietrza jest praktycznie niemożliwe. Ważne jest jednak, aby uświadomić sobie, że tym sposobem wszystkie z trudem wydobyte surowce lądują w atmosferze. Tymczasem dzięki recyklingowi można je ponownie wykorzystać. Wysypiska jedynie gromadzą materiały z odpadów – dalej nie są one wykorzystywane.

Dzięki recyklingowi możemy obecnie wykorzystać około 80% materiałów, które znajdują się w elektrośmieciach. Na przykład telefon komórkowy zawiera 0,0034 grama złota. Podczas wydobycia takiej ilości powstaje ponad 100 kg odpadów, oraz dodatkowa emisja CO2.

Surowce wtórne uzyskane w wyniku recyklingu niosą ze sobą znaczne korzyści. Na przykład recykling żelaza oznacza 74% zaoszczędzonej energii, 90% zaoszczędzonego surowca pierwotnego, 86% redukcji zanieczyszczenia powietrza, 40% zaoszczędzonej wody, 76% redukcji zanieczyszczenia wody, 97% redukcji odpadów wydobywczych i 106% redukcji odpadów komunalnych.

Pozytywne oddziaływanie recyklingu elektrosprzętu na środowisko naturalne potwierdziły unikalne badania cyklu życia (tzw. LCA Life Cycle Assessment) wyrzuconych telewizorów i monitorów oraz urządzeń małogabarytowych. Ich charakterystyka i wyniki znajdują się w sekcji Przetwarzający.


Jaka kara grozi za porzucenie elektroodpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym?

Poprzez pozostawienie urządzeń przy śmietniku, lub innym nie przeznaczonym do zbiórki ZSEiE miejscu, popełniasz wykroczenie zagrożone karą od 50 do 5 000 zł. Co więcej, narażasz środowisko naturalne na skażenie niebezpiecznymi substancjami. Pozostawione elektroodpady zagrażają również życiu i zdrowiu ludzi oraz zwierząt.


Czy to prawda, że elektrośmieci nie są tak naprawdę wcale przetwarzane a spółki zajmujące się ich zbiórką sprzedają je krajom trzeciego świata?

Gospodarka odpadami podlega w Polsce ścisłej kontroli. Specjalnie powołany organ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadza kontrole co najmniej raz w roku we wszystkich zakładach przetwarzania ZSEiE. Polska jest ponadto sygnatariuszem Konwencji Bazylejskiej, która zakazuje exportu odpadów do krajów trzeciego świata. Głównym źródłem odpadów powstających ze sprzętu komputerowego są Stany Zjednoczone, które jako jedyny kraj wysoko rozwinięty nie podpisały Konwencji Bazylejskiej.


Czy przy samodzielnej rozbiórce elektroodpadów w warunkach domowych można pozyskać cenne surowce?

Poprzez demontaż np. telefonu komórkowego w warunkach domowych nikt się nie wzbogaci. Pojedyncze urządzenia zawierają cenne surowce, jednak w bardzo małej ilości. Co więcej, większość cennych surowców można odzyskać tylko za pomocą technologii, którymi dysponują wyłącznie wyspecjalizowane firmy.

Domowe próby rozbiórki sprzętu mają negatywne skutki. Demontaż urządzeń na własną rękę może zagrażać zdrowiu osoby, która się tego podejmuje. Dla przykładu, rozbiórka telewizorów grozi wybuchem ekranu. Wszystkie elektrosprzęty, które są wyposażone w akumulatory (telefony komórkowe, laptopy itp.) mogą zawierać również metale ciężkie (przede wszystkim kadm) i grozić również samozapłonem przy zwarciu lub uszkodzeniu akumulatorów itp.

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel.: +48 882 067 923
mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych